Legislativny vzdelavaci proces

Núdzové osvetlenie je vytvorené vo viac objektoch. Zvyèajne ide o kancelárske budovy, výrobné haly, ale aj nové pracoviská, ale aj metódy a univerzity. V poslednom èase bolo núdzové osvetlenie inzerované v súkromných kluboch - rodinných domoch a údr¾be.

Núdzové osvetlenie sa vz»ahuje na náhle vypnutie prívodu elektrickej energie, ktoré nespôsobilo neoèakávané vypnutie osvetlenia. V niektorých prípadoch by takéto skúsenosti mohli spôsobi» katastrofické následky, ako v pracovnom mieste, kde pracujú stroje s pohyblivými èas»ami, nechránené krytom. V stavebnom zákone sa preto dokonca nachádzali príslu¹né ustanovenia pre problém potreby pou¾ívania zariadení núdzového osvetlenia.Núdzové osvetlenie, ktoré funguje na inom princípe. ®e by mali by» vyrobené z jednotlivých svietidiel, v ktorých sa vyberie malá batéria. Nabíja sa poèas normálnej prevádzky elektrickej siete, prièom poèas výpadku napájania sa automaticky vykoná núdzové osvetlenie, nabíjanie batérie. Tento prístup vy¾aduje dodatoèný proces pre tému osvetlenia, èo je fázový vodiè so ¹pecifickým napájaním bez ohµadu na èinnos» spínaèa svetla. Stojí za to by» zdrojom osvetlenia vo svietidle bola ¾iarovka, preto¾e spotrebuje najmenej elektriny. LED bezpeènostné svetlo umo¾òuje pou¾itie be¾ných rovných LED svietidiel v obchode, nie je potrebné kupova» ¹peciálne ¾iarovky u výrobcu.Centralizovaný zdroj energie je iný typ prevádzky systému núdzového osvetlenia. V ¹peciálnej miestnosti sa zhroma¾ïuje sada vysokokapacitných batérií, ktoré si kúpia v prospech svetla v ktorejkoµvek domácnosti, dokonca aj mnoho hodín. Pre dlh¹ie predå¾enie doby prevádzky osvetlenia a mo¾nos» vyu¾itia energie rôznymi zariadeniami sa generátory dodatoène nastavujú.