Krajae severin

Slicer je súèasná organizácia na rezanie potravinárskych výrobkov. Na jednotlivé typy materiálov sa odporúèajú rezaèky, ale aj univerzálne. Takýmto krájacím zariadením priradeným k urèitým typom tovaru je napríklad krájadlo mäsa alebo krájaè chleba.

Samozrejme mô¾ete stretnú» aj s univerzálnym krájaèom, ktorý sa testuje ako pri krájaní chleba, tak aj pri rezaní.Stojí za to by» taká dodávka v domácej kuchyni. Po prvé, preto¾e ceny takýchto krájaèov nie sú vysoké, ak samozrejme investujeme do menej ¹pecializovaného zariadenia, ale keï vieme, ¾e ho nepotrebujeme v kuchyni. Majetok z takéhoto zariadenia ¹etrí veµa èasu. Raòajky sú zvyèajne organizované ráno a keï, samozrejme, nie je naposledy. Rýchlej¹ím postupom je vlo¾enie klobásy alebo chleba do krájaèa, ne¾ aby ste sa niesli no¾om, ktorý e¹te nie je veµký alebo vhodný pre takýto spôsob potravín. Mnohé ¾eny, naposledy, nemajú takéto zariadenie v závode, vzdajú sa tímu na nákup chleba v sumci. Zoberú si nakrájaný chlieb. Treba v¹ak ma» na pamäti, ¾e tento chlieb je v¾dy trochu èerstvý ako ten celý. Keï kupujeme celý chlieb, mô¾eme ho kúpi» v pekárni priamo z rúry.Dôle¾itá je skutoènos», ¾e v takomto zariadení na krájanie mô¾ete nezávisle regulova» ¹írku vyrezaných kusov. Stále sme si istí, ¾e kúsky budú naozaj z rovnakej då¾ky. Rezaním s be¾ným no¾om ho mô¾eme len »a¾ko vytvori». Èasto sú prvky na konkrétnych miestach ¹ir¹ie, v budúcnosti u¾¹ie a u¾ nie sú tak hrubé, ako by sme chceli kúpi». Je mimoriadne dôle¾ité, aby bol takýto nástroj na krájanie veµmi prísny. Nane¹»astie existuje niekoµko ¹pecializovaných zariadení, pre ktoré potrebujeme pokyny, preto¾e inak nevieme, èo s tým robi». Keï vidíme takéto zariadenie, okam¾ite odhadujeme, kedy ide. Nepotrebujeme ¾iadne pokyny ani komentáre tretích strán. Dodatoèné tlaèidlá, ako napríklad hrúbka rezu, sú presne opísané na jednom krájaèi.Ako vidíte, takýto krájaè je veµmi efektívny ¹týl, aby zariadenie bolo v kuchyni. Stojí za to pou¾i» takýto nástroj a udr¾a» si poriadok a nervy.