Krajae na zeleninu

Profesionálny krájací stroj 612p je materiál, ktorý vedie spoloènos» Ma-Ga roky. Spoloènos» má dobre zavedené podmienky a dlhoroèné skúsenosti, ktoré by urèite nemali by» zanedbateµné pri výbere produktov. Model 612p je profesionálny nástroj, ktorý doká¾e reza» ako jednoduché, tak aj µahké produkty pre záplaty. Maximálna hrúbka týchto záplat mô¾e dosiahnu» a¾ 28 mm. Rezanie sa uskutoèòuje iba za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène tlaèi» jedlo. Vïaka pou¾itiu ¹peciálnej prítlaènej dosky mô¾ete nakrája» jedlo na jeden koniec bez toho, aby ste museli zanecha» trosky.

https://neoproduct.eu/sk/ecoslim-efektivny-sposob-pre-stihlu-postavu-v-kratkom-case/EcoSlim Efektívny spôsob pre štíhlu postavu v krátkom čase

Materiály najvy¹¹ej triedyKrájaè bol pripravený zo ¹peciálne vybraných materiálov, èo zabezpeèuje najvy¹¹iu trvanlivos» medzi podobnými zariadeniami viditeµnými na trhu. Pracovníci vy¹kolených zamestnancov dohliadali na plánovanie a výrobu stroja. Výrobky, z ktorých bol vyrobený krájací stroj 612p, zabezpeèujú zachovanie najvy¹¹ích ¹tandardov èistoty. Èasti zariadenia, ktoré tvoria vz»ah s potravinami poèas pou¾ívania, sú vyrobené z pevnej nehrdzavejúcej ocele, èo výrazne predl¾uje ich ¾ivotnos». Ïal¹ie prvky boli pripravené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Riadiaci systém motora je vybavený tlaèidlami START / STOP, èo blokuje mo¾nos» zapnutia krájaèa v nesprávnych okamihoch, napríklad po výpadku napájania a obnoví ho. Krájaè je výnimoène vybavený ¹pecifickou blokádou, ktorá umo¾òuje odstráni» dodávkovú tabuµu, ale ako vidíte v perspektíve nulového nastavenia hrúbky rezu a pri nastavovaní tabuµky v perspektíve pomocou gombíka.Pre bezpeènos» µudí, ktorí sedia pri krájacom zariadení, je èepel 612p natrvalo chránený ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému poraneniu pri èistení zariadenia. Po ka¾dom pou¾ití by malo by» krájadlo oèistené od zvy¹kov potravín.