Konzekutivne tlmoeenie v anglietine

Postupný urèite ¾ivo prelo¾i» ako forma simultánne tlmoèenie, ale v skutoènosti sa jedná o dva úplne odli¹né spôsoby preklade. Postupný poèítanie na poslednú, interpret sa nachádza hneï vedµa reproduktora, poèúva jeho prejavu, ktorý nasledoval, pomáha ka¾dý pripravený poznámky, prelo¾i» v¹etku pozornos» na nový jazyk. & Nbsp; Simultánne preklady, v¹ak sú vyrobené ¾i» vo zvukotesnej. V súèasnej dobe za sebou preklady sú nahradené simultánnym prekladom, ale v¾dy sa stane, ¾e tento ¹týl prekladu je realizovaná, a to najmä v niektorých èastiach krátkych osôb, vrátane oznámenia alebo vysoko ¹pecializovaných stretnutiach.

Aké sú funkcie tlmoèníka po sebe nasledujúcom? Malo by to by» jedineèný tendenciu vykonáva» svoju profesiu. Po prvé, mal by by» ¾ena veµmi odolný voèi stresu. Po sebe idúce sú oveµa dôle¾itej¹ie, ktoré vykonávajú úplne ¾ijú, a tak osoba, ktorá preklady by mali ma» tzv nervy rozhodnutá, nemô¾e dôjs» do bodu, kedy je v panike, preto¾e mu do¹li slová prelo¾i» výnos. Je tie¾ naznaèená bezchybná dikcia. Na tréning bol flexibilný a populárny, chceme by» èlenená ¾eny s bezchybným jazykových schopností, a to bez vady reèi, ktoré spôsobujú ru¹enie komunikácie.

Okrem toho je mimoriadne dôle¾ité ma» krátkodobé stanovisko. Je pravda, ¾e prekladateµ mô¾e a dokonca by mal robi» poznámky, ktoré mu pomô¾u zapamäta» si text, ktorý hovorí reèník, ale nemení to, ¾e poznámky budú zvyèajne len poznámky, nie celé vyhlásenie reèníka. Vlastnosti po sebe idúceho tlmoèníka zahàòajú nielen schopnos» zapamäta» si slová, ktoré hovorí ¾ena, ale aj energiu, ktorá ich presne a bez obmedzení prekladá v druhom jazyku. Ako vidíte, bez súèasného krátkodobého názoru je simultánny tlmoèník prakticky úplne neproduktívny. V súèasnosti sa opakuje, ¾e tí najlep¹í po sebe idúci tlmoèníci doká¾u zapamäta» a¾ 10 minút textu. A na chrbát, ktorý je v mojej mysli spojený sám, treba pripomenú», ¾e dobrý prekladateµ by mal ma» dobré jazykové znalosti, znalos» jazyka a idiómov pou¾ívaných v opaènom jazyku a tie¾ vynikajúce poèutie.