It system gis

Mnohé z na¹ich spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a in¹taláciu informaèných systémov pre správu stravovacích a hotelových a re¹tauraèných miest. Vo vz»ahu k spôsobu podnikania existujú rie¹enia pre malý byt, ako aj pre väè¹í re»azec re¹taurácií. Výstupy sa budú lí¹i» v závislosti od toho, alebo budeme stava» z & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia a mo¾no aj rýchly servis. Organizmy pre gastronómiu sú èoraz viac populárne. Menej a menej èasto mô¾eme prida» gastronomickú skutoènos», ktorá nemá softvér na podporu predaja.

Systém POS je sám medzi najpokroèilej¹ími & nbsp; aplikáciami pre správu stravovacieho miesta. V rýchlych poµských mestách existuje sie» autorizovaných zástupcov. A ponúkajú servisné miesto a slu¾by pre obe miestne jednotky, keï majú v rámci svojej ¹truktúry alebo franchisingu veµa gastronomických faktorov v celom Poµsku.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre gastronomickú osobu:

Je navrhnutý tak, aby umo¾òoval modulom komponentov poskytnú» u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a výhody celej databázy zvy¹ujú efektivitu, zlep¹ujú kvalitu zákazníckych slu¾ieb, uµahèujú oznamovanie a zúètovanie jednotky bez ohµadu na to, èi ide o jedineènú re¹tauráciu alebo re»azec re¹taurácií.

V súèasnosti zámerne neposkytujeme spoloènos», na ktorej programe zalo¾íme návrh zameraný na konkrétneho príjemcu. Predpokladajme, ¾e rie¹enie je zalo¾ené na kombinovaný systém, ktorý bude podporova» oboch polohách èa¹níkov a bary, rovnako ako kompletné skladové hospodárstvo. Vzájomná závislos» podnikateµského nápadu mô¾e pracova» s koncovým dotyk, a dokonca s èítaèkou magnetických kariet, voucherov èa¹níkov, hmotnos», tlaèiareò, úèty a úèty, fi¹kálne tlaèiarne, zásuvky, nápojový dávkovaè, atï V¹etko be¾í pod operaèným systémom MS Windows, na výstavbu miestne alebo na urèité pomocou ¹tandardného poèítaèového vybavenia.