Hutnictvo elezo rokicki

V súèasnosti je metalurgia súèas»ou rámca nielen procesov tvarovania plastov a zlievarní, ale tie¾ sa odporúèa ¹tudova» ¹truktúry v makroekonomickom meradle. Na tento úèel sa zvyèajne vykonáva metalografická mikroskopia.

Mikroskopia je nieèo, èo sa objavilo pred niekoµkými stovkami rokmi. A relatívne nedávno sa zaèala pou¾íva» iná metóda mikroskopu v metalurgii. V súèasnej dobe sú potrebné poèas knihy s technickými produktmi. Dnes sú v tejto oblasti najobµúbenej¹ie metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na testovanie kovových chýb alebo ich prevratov. Existuje nedávna zobrazovacia technika, ktorá sa uskutoèòuje na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré budú kupova» na pozorovanie ¹truktúr na atómovej úrovni, a svetelné mikroskopy, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto zariadení sú obzvlá¹» dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme odhali» rôzne druhy mikrotrhliniek v tovare alebo ich pôvod. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový príspevok a presné stanovenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme urèi» aj mno¾stvo a spôsob zaèlenení, ako aj mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z èlánku metalurgickej vízie. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu sa zakúpia na ¹pecifické pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu sa v budúcnosti mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme µahko zisti» chyby materiálu. Je v¾dy potrebné pamäta» na to, ¾e manipulácia s týmto typom zariadení je nebezpeèná. Z posledného dôvodu by skúsenosti na òom mali by» vykonávané iba kvalifikovanými osobami.