Hodnotenia rizik

Dokument ochrany proti výbuchuSpolu s vyhlá¹kou ministra hospodárstva, práce a sociálnej politiky z 8. júla 2010 musí ka¾dý podnik pripravi» "Bezpeènostný dokument o predbe¾nom výbuchu". Toto hovorí o zdravotných a bezpeènostných predpisoch v kombinácii s vyhliadkou na výbu¹nú atmosféru.

Kto musí vystavi» tento vzorový dokument?Dokument ochrany proti zaèiatku musí by» postavený pred subjektmi, ktoré vykazujú výrobné a / alebo technologické procesy s pou¾itím materiálov, ktoré mô¾u vytvára» výbu¹né zmesi a sklady, v ktorých sú dr¾ané. Ak je hodnotenie rizika pozitívne, pripraví sa dokument o ochrane pred výbuchom.

Aký je rozpis dokumentu o ochrane pred výbuchom?Tento typ materiálu by mal ma» dôle¾ité vedomosti o probléme ochranných opatrení a obmedzi» úèinky výbuchu v ¹pecifikovaných nebezpeèných oblastiach.Preto je tie¾ ¾iaduce deklarova» zamestnávateµovi, ¾e zariadenie je èisté a bezpeèné, a posúdi» riziká spojené s výbuchom.Dokument by mal by» aj potvrdením implementácie v¹etkých po¾adovaných ¹tandardov bezpeènosti a údr¾by nástrojmi a organizáciami. Samozrejme, predpisy týkajúce sa bezpeènosti a ochrany zdravia sa vz»ahujú aj na zamestnancov, tak¾e vyhlásenie musí zisti», aké ochranné opatrenia sú pre ne u¾itoèné, ako aj spôsob, akým je organizovaná bezpeènos» pri práci.

Kto posudzuje riziko výbuchu?Posúdenie rizika výbuchu by malo vyplni» odborník v poslednom odvetví. Urèite by to mal by» napríklad stavebný odborník, samotný dokument zostavuje vlastník na základe osvedèení a zruèností technologického procesu.