Globalizacie

Znalos» iných jazykov je súèas»ou moderného sveta. Teraz sa pri hµadaní práce vy¾aduje nielen angliètina, ale aj nové jazyky. Je skutoène »a¾ké nájs» profesiu, v ktorej nie je uvedený jazyk. Je to potom dôsledok otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia je bezpochyby mnoho výhod.

https://v-forte.eu/sk/

Umo¾òuje rýchly obeh informácií medzi µuïmi nachádzajúcimi sa niekoµko tisíc kilometrov od seba, ale zároveò poskytuje mo¾nos» nájs» si aktivitu v sile bytov vo svete. Ukazuje v¹ak, ¾e existuje viac silných stránok. V dôsledku globalizácie sme nútení získa» ¹pecifické zruènosti, ktoré by sme nepotrebovali viac ako tucet rokov. A vlastne, ako dôkaz v súèasnosti, keï hoteloví mana¾éri hµadajú personál, takmer v¾dy po¾adujú angliètinu. Pre niektorých µudí mô¾e existova» tento nezvyèajný fakt, preto¾e vykonávanie takýchto nízkych aktivít ako upratovanie si èasto vy¾aduje schopnos» odovzda» cudzí jazyk. Hotely, najmä v neobvyklých mestách, nav¹tevuje mnoho cudzincov a slu¾ba, bez ohµadu na to, èo robí, musí by» schopná s nimi komunikova». Áno, iné jazyky sú v be¾nom pou¾ívaní, ale väè¹ina µudí ich pova¾uje za povrchne. Mnohí mô¾u komunikova» v cudzom ¹týle, hoci to presne nevedia. Ak teda máme ¹pecializovaný text, ktorý potrebujeme prelo¾i», nájdenie dobrého èloveka tak jednoduché neexistuje. Ak napríklad existuje právny preklad, odporúèa sa ma» mnoho ¹pecializovaných termínov, ktoré znejú dokonca aj mnohým prekladateµom. Nemalo by to by» prekvapujúce, preto¾e pravdepodobne odborný právny alebo medicínsky termín znie pre niektorých Poliakov záhadne aj v ich materinskom jazyku. Nemô¾ete oèakáva», ¾e budú schopní priradi» svoje ekvivalenty v nemeckom alebo anglickom ¹týle. Po¾adované je aj cielené vzdelávanie.