Forum internetovej televizie v zahraniei

V modernej dobe sa hovorilo, ¾e nie ste na internete, znamená to, ¾e neexistujete. Je to naozaj tam? Je internet tak blízko k ¾ivotu?

Fenomén internetu

V minulosti bola televízia nespochybniteµnou mediálnou kráµovnou, hoci úplne nedokázala úplne premiestni» prácu alebo tlaèovú tlaè a prispelo k poklesu ich postavenia. Tento televízor je u¾ ohrozený internetom. Virtuálna sie» je mimoriadne interaktívna oblas», klient mô¾e µahko a bez problémov rozhodnú» o tom, èo chce robi» v ka¾dom okamihu dòa alebo v noci, nie je závislý na pevnom rozvrhu, ako v televíznom úspechu. Internet mô¾e nahradi» TV a tlaè. Má tie¾ dobrý zdroj informácií a je skvelým reklamným médiom.To v¹etko vám dáva to, ¾e bez internetu v dne¹nom svete je to ako bez ruky. Väè¹ina µudí o tom premý¹µa, ktorí pokú¹ali otvori» svoj vlastný obchod. Zvlá¹», ¾e najmä tento obchod je dokonca aj na internete - keï napríklad online obchody.

Ako existova»?

Na¹a webová stránka je tie¾ vlastnou súkromnou stavebnou èinnos»ou. Vytváranie webových stránok je vá¾na práca, ktorá mô¾e trva» niekoµko hodín, je to v¾dy práca, ktorá stojí za to presadzova» (alebo zadáva» ¾enu správne zruènosti.