Filtre proti vybuchu

Osobnostné poruchy sú druhom psychologickej degenerácie, ktorej kµúèové èrty sú hlboko zakorenené a nepretr¾ité vzory informácií zo stredu, ktoré bránia existencii v¹eobecne akceptovaných noriem v spoloènosti. Zdrojom v¹etkých typov porúch mô¾e by» ¾ivot, ktorý sa nauèil nielen v detstve, ale skôr v neskor¹om ¾ivote, strachu alebo dokonca nedostatku základných ¾ivotných potrieb.

Denta Seal

hlboko zakorenené také osobné vlastnosti, ktoré sú navy¹e znaène prehnané v kontakte s podobnými znakmi u zdravého èloveka,nedostatok schopnosti prispôsobi» sa veciam - hovorí, ¾e daná jednotka v mnohých iných formách bude zachovaná týmto unikátnym spôsobom,v¹etky zakorenené znaky sa odhaµujú nielen v systéme prijímania reality, ale aj v prípade výskumu a emócií voèi sebe navzájom aj zahranièných. Toto odhodlanie sa dodatoène èasto cíti v èase vz»ahov s cudzími typmi, ktoré sú v prípade ¾ien s poruchami osobnosti vá¾ne chybné,charakteristiky osoby s poruchami tvoria v¹eobecný vzor inej, odli¹nej osobnosti a nejde o individuálne správanie vyplývajúce z toho, ¾e sa dostaneme do krásnej situácie.

Mô¾ete rozlí¹i» mnoho spôsobov porúch osobnosti, od tých, ktoré sú charakterizované tým, ¾e spôsobujú utrpenie, a to úplne ne¹kodné, vedú k pokusom spôsobi» zranenia iným µuïom. Ni¾¹ie sú uvedené niektoré najzreteµnej¹ie typy du¹evných porúch:

Schizoidná osobnos» - èlovek reprezentujúci tento typ poruchy osobnosti sa èasto stáva, ¾e osoba cíti veµmi »a¾ké a bez emócií, ktorý sa nachádza v domovskom svete. Na prvom zasadnutí tento ¹tandard èlovek dostane pevne rezervovaný a chápa» aj niekoµko empatický. Jeho my¹lienky sú na druhej strane veµmi excentrické a / alebo veµmi originálne. Psychický stav schizoidu bude jasný v oboch ¹atách; krátkodobé zamestnanecké udr¾í zdravé a vhodné obliekanie, niekedy aj výstredné, nikdy a nebudú vás opustil móde alebo v¹eobecne akceptovanými hneï èo vypadne. Príèiny tejto poruchy nie sú dobre známe ani definovateµné. Niektorí vedci trvajú na tvrdení, ¾e oni sú spôsobené príli¹ veµa starostlivosti rodièov v mladom veku èloveka, iní naopak. Psychiatri budova» svoje posúdenie na stretnutie charakteristiky pacientov, ako ¾iadny alebo zanedbateµný pre vytvorenie uspokoji» svoje vlastné pote¹enie, citový chlad, nedostatok záujmu ako v chvále, keï analýza, rovnako ako nedostatok tú¾by po zmene súèasné obdobie.emocionálne utrpenie - dva typy µudí s emocionálnym strachom sú vybrané: rýchly typ a hranièný model. U µudí s obidvoma typmi dysfunkcií sa mô¾e prejavi» veµká impulzívnos» bez dôsledkov, rýchly výbuch s neobvyklým hnevom, hyperaktivitou alebo podrá¾denos»ou. Oba typy emocionálnych ¹okov v¹ak majú znaèný rozdiel. Impulzívny èlovek, preto¾e sa nestará o emócie a správanie, ktoré sú obzvlá¹» v extrémnych zále¾itostiach, sa navy¹e s»a¾uje na neustále psychické napätie. Hranièná je na druhej strane nebezpeèná vetva emoènej poruchy, preto¾e skoky nálady u osoby trpiacej touto du¹evnou poruchou sú tak významné a náhle, ¾e v niektorých prípadoch sú samovra¾edné.obavy - tento typ poruchy osoba je celkom populárne a obµúbené èítaèky. To znamená, ¾e sa èlovek bojí. A jeho strach mô¾e obsahova» doslova ka¾dú sféru existencie a okolité predmety. Dôsledkom je, aby sa zabránilo situáciám a aktivity, ktoré robia v zlom strachu, ktoré v najlep¹om prípade vedie iba k objektom v sociálnej akcie, a to ani v najhor¹om samovra¾de alebo agresiu zameranú na nových µudí. Cítili Také metódy fóbiu ako pavúkov, homofóbii, klaustrofóbia, alebo dokonca pediofobia (strach z bábok, triskaidekafobie (strach z èísla 13, ako aj pedofobia (strach o deti, alebo dokonca strach z lietania (strach zo vzduchu.závislos» - to nie je o rôznych závislostí. Postava s osobnostnou poruchou v prostredí závislosti je jednoducho závislá od iného typu. Nemô¾e sa vyrovna» bez stopy okolitých obyvateµov, umo¾òuje iným, aby rozhodovali o novosti pacienta v udr¾iavaní, nie je znalos» nezávislého rozhodovania, je subjektívne a príli¹ poddajný.

Princípom je, ¾e v podstate nie je µudská bytos», ktorá mô¾e by» zdravým spôsobom povolaná s vysokým srdcom. Ak sa v¹ak takýto prvok stáva ru¹ivým zvelièovaním, je dobré, aby sa va¹a bezpeènos» dostala k názoru psychiatra.