Filtraene filtre filtron

Ka¾dý deò, ako v byte, tak aj v podniku, sme pokrytí rôznymi vonkaj¹ími prvkami, ktoré ovplyvòujú na¹u èinnos» a stav. Okrem základnej redundancie, ako je poloha, teplota, vlhkos» a pravá strana, sme schopní stava» a s novými prebytkami. Vzduch, ktorý dýchame, nie je nepochybne èistý, ale zneèistený, samozrejme, v homogénnom stupni. Pred kontamináciou v kon¹trukcii prachu sa mô¾eme zachráni» pou¾itím masiek s filtrami, ale v obsahu, ktorý je èasto »a¾ké odhali», existujú aj iné nebezpeèenstvá. Zvlá¹» k nim priµnú toxické plyny. Oboznámenie sa s nimi je zvyèajne len vïaka nástrojom, ako je napríklad senzor toxických plynov, ktorý vyberá ¹kodlivé prvky zo vzduchu a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred nebezpeèenstvom. ®iaµ, hrozba je preto mimoriadne vá¾na, preto¾e urèité látky, ako dôkaz Èadu, sú nedosiahnuteµné a ich èastý obsah v obsahu má za následok vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem CO sme ohrození aj inými záchvatmi, ktoré senzor nájde, napríklad sulfátom, ktorý je v skutoènej koncentrácii zanedbateµný a bezprostredne ¹okuje. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je rovnako nebezpeèný, ako sa uvádza vy¹¹ie, a plynný amoniak, ktorý sa prirodzene nachádza v látke, hoci v nebezpeènej¹ej koncentrácii nebezpeènej pre µudí. Senzory toxických plynov mô¾u tie¾ nájs» ozón a oxid sirièitý, aký likér je pln¹í ako atmosféra a poèíta s predispozíciou k veµkému naplneniu priestoru v blízkosti zeme - od zaèiatku teraz vo forme, keï sme vystavení tvorbe týchto komponentov, senzory by mali by» umiestnené na správnom mieste cítil hrozbu a dajte nám o òom vedie». Ïal¹ie toxické plyny, ktoré mô¾e detektor vykonáva» s nami, sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík, ako aj vo vode rozpustný, nebezpeèný chlorovodík. Ako by mohol by» nain¹talovaný senzor toxických plynov.