Film zneeistenia ovzdu ia

Money Amulet

V posledných obdobiach vo vzduchu mô¾e by» pre pµúca nepríjemné zneèistenie ako prach, tuhé èastice a èokoµvek, èo mô¾e pri vstupe poko¾kou vykonáva» alergické reakcie.

V mnohých priemyselných procesoch sa kontaminanty dostávajú do obsahu smerom k prachovým a pevným èasticiam. Premiestòovanie veµmi malých èastíc prachu a prachu mô¾e by» de¹truktívne pre zdravie, v systéme, s ktorým chceme zaobchádza» predtým, ako prídu do dýchacieho programu.

Medzi hlavné zdroje prachu patrí rezanie, brúsenie a zlep¹ovanie procesov a výroba prá¹ku v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Úprava tkanín, studených materiálov a kompozitov súvisí aj s odrazom prachu a vlákien, ktoré mô¾u by» nebezpeèné pre pµúca a spôsobujú alergické reakcie. Pre niektoré priemyselné odvetvia, ktoré sú vystavené produkcii ¹kodlivých prachov, sa po¾aduje vlastnos» odsávania prachu z atexu, t.j. lapaèe prachu vyrobené v súlade so smernicou EÚ ATEX. Schválené spoloènosti majú rôzne typy zberaèov prachu, extrakèné ramená a navy¹e rie¹enia v oddelení èistenia, nasávania a filtrácie.

V iných pracovných prostrediach sa mô¾e vyskytnú» výbu¹ný prach a potenciálne výbu¹ná atmosféra.

Preto¾e výbu¹ný prach, ktorý vzniká z väè¹iny organických materiálov, syntetických materiálov a kovov, má výbu¹né vlastnosti, musíme venova» dostatoènú pozornos» tomu, aby sme sa vyhli výbuchom prachu. Európske spoloèenstvo zaviedlo dve smernice, ktoré sa zaoberajú výbu¹nou atmosférou a horµavým prachom, nazývajú sa smernice ATEX.

Zavedenie týchto dvoch smerníc malo za následok zlep¹enie ochrany pred výbuchom - podµa potreby boli obhájené ïal¹ie technické a organizaèné práce. Zamestnávaním najlep¹ích lekárov v oblasti priemyselnej filtrácie vzduchu vyvíjajú spoloènosti dobré výrobky s po¾iadavkami smernice ATEX, ktoré spåòajú v¹etky bezpeènostné normy.

Za poskytnutie súhlasu so ¹peciálnymi po¾iadavkami ¹tátnych alebo miestnych predpisov zodpovedajú miestne obchodné spoloènosti a spotrebitelia.