Fi kalna tlaeiareo klasifikacia dlhodobeho majetku

V mnohých nariadeniach ministra financií z 28. novembra 2008 musí ma» ka¾dá fi¹kálna pokladnica a fi¹kálna tlaèiareò technické kontroly ka¾dé dva roky. Majiteµ pokladnice, ktorý tieto formality neplní, je potrestaný. Prvou sankciou je po¾iadavka daòového úradu o vrátenie daòovej úµavy a zákonný úrok, ktorý vzniká odo dòa spáchania trestného èinu. Druhým trestom je mandát, ktorý mô¾e by» a¾ 500 zlotých. Za zmienku stojí, ¾e u¾ívateµ je zodpovedný za dodr¾anie termínu kontroly, musí zvá¾i» dátum in¹pekcie.Èo technik skutoène kontroluje?

Nu¾, názov „technický posudok“ v texte registraèných pokladníc je trochu zavádzajúci. Preèo? Preto¾e poèas in¹pekcie sa vykonávajú kontroly, ale tie okamihy pokladnice, ktoré sú zodpovedné za zaznamenávanie obratu. Slu¾obník nehµadá chyby, ktoré by mohli vies» k funkènosti celej pokladnice, namiesto toho zbieram len a len na vy¹¹ie uvedených èastiach, navy¹e ich prvky, ktorých nefunkènos» by mohla ma» prestí¾ na nesprávny výpoèet splatnej dane.

Aké sú náklady na revíziu pokladnice?Pre kontrolu celej fi¹kálnej pokladnice, spolu s akoukoµvek oblas»ou zvyèajne pokrýva 100 a¾ 300 zlotých.

Koµko ¾ije táto recenzia?Preskúmanie je v praxi asi hodinu, maximálne dve hodiny, závisí to od centrálneho opatrenia servisného technika. Nemusíme si hotovos» vybera» do slu¾by, namiesto toho mô¾eme po¾iada», aby µudia zodpovední za tento formulár pri¹li do vlastnej spoloènosti, v¾dy sa to pova¾uje za doplnkovú slu¾bu, èo znamená, ¾e platíme dodatoèné poplatky. Je potrebné pripomenú», ¾e na vykonanie kontroly je oprávnený len servisný technik, ktorý vstúpil do servisných prác. Potom existuje skutoènos», ¾e ka¾dá èinnos» vykonávaná technikom by mala by» zapísaná do servisnej kni¾ky. Tieto zápisy chcú ma» jasno, potvrdené podpisom zamestnanca spoloènosti a peèiatkou.Pripomínanie tejto formality je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e náklady na túto operáciu nie sú obrovské a trvanie technického preskúmania netrvá dlho.