Fakturaeny program

Fakturaèný program vám umo¾òuje vydáva» iné typy fakturaèných materiálov v rýchlom, µahkom a usporiadanom poradí. Modul Comarch ERP Optima Invoices je veµmi otvorený na pou¾ívanie. Vïaka tomu mô¾ete vystavova» dokumenty v akejkoµvek mene.

Táto aplikácia je vo veµkej synchronizovanej s novými systémovými modulmi Comarch. Údaje sa aktualizujú v celom rozsahu, èo má za následok jednoduchú slu¾bu vedenia úètovníctva. Tento modul je výberom najzaujímavej¹ej ponuky na trhu medzi produktmi tohto ¾ánru.Ïal¹í nástroj, ako napríklad okno vyhradeného predaja, vám umo¾òuje prezentova» v¹etky informácie a dokumenty týkajúce sa daného dodávateµa. Toto je obzvlá¹» funkèné rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho má tento program funkciu tlaèe. To v¹etko vytvára, ¾e cesta do veµkej miery uµahèuje by» spoloènos»ou alebo kanceláriou a je to príjemnej¹ia práca.Fakturaèný program Comarch ERP Optima je vhodný najmä pre mladé a malé spoloènosti, kde úètovné oddelenie nie je èasté a zamestnanci potrebujú ochranu a pomoc. Takáto èinnos» je len fakturaèným modulom, preto¾e program na zapisovanie a fakturáciu uµahèuje prácu µuïom a zni¾uje mo¾nos» vzniku chýb. Program umo¾òuje rýchle vystavenie faktúr spolu s ich okam¾itou korekciou aj mo¾nos» tlaèe.Softvér Comarch ERP Optima Fakturaèný fakturaèný softvér umo¾òuje: vystavenie predajných a nákupných faktúr, fiscalizáciu pre jednotlivcov, spracovanie v¹etkých predajov v PLN a cudzích menách, vystavenie opravných dokladov (úpravy: mno¾stvo, údaje, hodnota-cena, sadzba DPH, zµava, atï. , nákup a predaj s výberom tradièných foriem platby (prevod, kompenzácia, hotovos», ako aj tých, ktoré urèil u¾ívateµ softvéru a vedenie registra pomoci a dodávateµov.