Externe slneene osvetlenie

LED núdzové osvetlenie vo verejných domoch známych ako po¾iarnej bezpeènosti systému, je potrebné vykona» celý rad po¾iadaviek, ktorej obsah je aj v právnych predpisoch, rovnako ako hodnoty spojené s pomocou ohòa a osvetlenie. S týmito & nbsp; pravidlá sú ¹pecifické parametre nástrojov a zariadení, a to vysvetli» otázky týkajúce sa rozdeµovania oznaèenie únikové cesty má by» zriadený v správnej in¹talácii núdzového osvetlenia. & Nbsp; bohu¾iaµ, ani in¾inieri robia v tejto veci chyby, a medzi najèastej¹ie opakujú chyby pri návrhu osvetµovacej sústavy Mô¾e sa zada» núdzová LED dióda:

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia pri evakuaènej vzdialenosti,zbytoèné pou¾itie reflexných koeficientov pre výpoèty na stenách, podlahách alebo stropoch,nedostatoèná zvá¾enie úèinnosti svietidiel v batériovej praxi, najmä úèinnos» svietidiel s menièmi,¾iadne núdzové osvetlenie nie je in¹talované za poslednými núdzovými východmi, ale v ¹peciálnych priestoroch as po¾iarnymi a zdravotníckymi zariadeniami podobnej intenzity,umiestòova» svietidlá s evakuaènými znaèkami v prostrediach neviditeµných alebo zakrytých reklamou alebo stavebnými prvkami danej budovy,výber zariadení, ktoré nespåòajú po¾adované pravdy ¹tátov, nepripú¹»ajú spracovanie v krátkych podmienkach (napríklad tie, ktoré nezobrazujú parametre nabíjania alebo vybíjania batérií a pou¾ívanie svietidiel s menièmi pri teplotách ni¾¹ích ako 5 stupòov Celzia,nesplnenie po¾iadavky, ¾e výpadok prúdu v subdistribútore by aktivoval núdzové osvetlenie takým spôsobom, ¾e nespôsobuje úplné vybitie akumulátora,bez pou¾itia dynamického núdzového LED osvetlenia v zmysle, kde sa evakuácia mô¾e zda» zlo¾itej¹ia,nezohµadnenie pou¾itia konkrétneho objektu a podmienky evakuácie pre plánovaný koncept núdzového osvetlenia (napr. evakuácia viacúrovòovej nemocnice bude absolútne pomal¹ie ako evakuácia zariadenia na úrovni jedného supermarketu.

Neúspe¹nos» návrhu a prispôsobenia systému núdzového osvetlenia k dôle¾itým ustanoveniam mô¾e prinies» tragické výsledky nielen pre dodávateµa podniku, ale predov¹etkým pre potenciálnych obetí úspechu skutoènej hrozby. Koniec koncov, núdzové LED osvetlenie napravo je uµahèi» evakuáciu, tak¾e nesmieme podceòova» nuansy, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. Samostatný evakuaèný systém a systém dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii na evakuaènej ulici (napr. Fajèenie evakuaènej cesty alebo po¾iar v schodisku. Vïaka vysoko vymenovaným rie¹eniam je nepriamym prispôsobením podmienok evakuácie a núdzového osvetlenia systému pou¾ívania konkrétneho zariadenia.