Etapy vyrobneho procesu

Zberaèe prachu mô¾u by» jednou z najzaujímavej¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka vysokému rozsahu aplikácií sa mô¾u odstráni» do mechanického re¾imu, prostredníctvom èistiaceho telesa a pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné zberaèe prachu sú zberaèe prachu, ktoré sa nachádzajú v prakticky akomkoµvek odvetví, v ktorom je v priebehu výroby problém s kontaminovaným vzduchom.

Najmódnej¹ie tejto tzw.modu³owe lapaèe prachu, ktoré sú zvyèajne spracované do dreva a nábytku, dokonale realizova» svoju pozíciu aj v iných druhoch odsávanie prachu, napr. Plasty, papier, atï .. firiem, ktoré tvoria tieto nástroje ponúkajú priamy podiel v spoloènosti je schopný zvládnu» veµké celý výrobné haly, a slabý, keï stacionárne èas» pou¾ité individuálne pre jednotlivé stroje.Priemyselné malé priemyselné odluèovaèe prachu (tzv. Kazetové kazety sú pre tieto spoloènosti odli¹né. Napriek ich relatívne malej veµkosti, vyzerajú ako veµký filtraèný povrch. Pracujú skvele v starých a malých prachových postupoch. Tie¾ ako odluèovaèe prachových kaziet pracujú s nízkou koncentráciou prachu.Prístroje väè¹í (napr. Cyklóny sa pou¾ívajú najmä technológií, kde je veµká èas» prachu erózii, napr. V energetickom priemysle, práce stavebných materiálov, koksovacie pece, odlievanie, uhlie, atï.Mô¾u by» pou¾ité vo výbu¹nej oblasti, èo znamená, ¾e sú vyrobené v súlade s pravidlom ATEX. Hlavnými prácami sú prach, piliny, èrepiny na spracovanie dreva, brúsny prach s pilinami iných materiálov, tzv olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie zberaèe prachu s modulárnou ¹truktúrou sa objavujú v silnej forme a multifunkènosti. V prípade potreby je mo¾né pou¾i» rôzne formy, spôsob vyprázdòovania a èistenia filtraèných objímok.Priemyselné zachytávaèe prachu zohrávajú dôle¾itú úlohu: umo¾òujú udr¾iava» èas a hygienu v priestore výrobnej haly a poèas zimy v recirkulaènej jednotke získa» spä» teplý vzduch.