Dobry turecko pousky prekladateu

Napriek tomu, ¾e prekladateµský trh v súèasnosti praskne malými talentmi (ka¾dý rok tisíce ¾íznivých ¹tudentov opú¹»ajú filologické fakulty, nájdenie najlep¹ieho, najbezpeènej¹ieho a najdrah¹ieho prekladateµa je veµmi veµké.

V¹etko kvôli tomu, ¾e ponuky spojené s prekladom - èi u¾ sú to kontexty, t. J. Ústne poznámky - sú veµa, z ktorých mnohé z nás nestojí. Predpokladajme teda, ¾e cieµom va¹ej tú¾by je porozumie» angliètine v hlavnom meste. V akom ¹týle ho mô¾eme nájs»? Ako sa "dr¾a»" kvality a èasu ponuky a predov¹etkým µuïom, aby sa zabránilo klimatickým stratám a peniazom? Pokúsime sa o tom v¹etko ohlási» v poslednom produkte.

Stav ponuky na internete je kµúèom k hµadaniu správneho prekladateµa. Vopred by sme mali zamietnu» v¹etky tieto návrhy, ktorých obsah bol skrátený do troch alebo ¹tyroch viet. Skutoèný prekladateµ, ako absolvent angliètiny alebo inej filológie, mô¾e poveda» nieèo viac o sebe - a to isté v takejto situácii, povzbudi» potenciálneho kupujúceho, aby vyu¾il svoje slu¾by. Je dôle¾ité, aby ponuka predlo¾ená prekladateµom bola rozhodujúca a struèná, ale so súèasnou struènos»ou nemô¾eme preháòa». Na¹a pozornos» by sa mala zamera» na prekladateµov, ktorí s hlavou povedzme, v ktorom rôzne témy sa cíti najlep¹ie - najmä to, ¾e chceme da» nie je hlúpy papier nauèi» alebo vysoká ¹kola, a ¹peciálne text, ktorý sa pýta skúseností prekladateµa (èasto ¹pecializovaná slovná zásoba mô¾u ¾i» prelo¾ený nepresne osoba, ktorá nie je s týmto problémom oboznámená, a preto stojí za to nájs» ten, ktorý bude známy, èo sa deje. Stojí za to nájs» vhodného prekladateµa v prekladateµskej agentúre.

Ïal¹ím dôle¾itým okamihom je naèasovanie prekladateµa - je dôle¾ité, aby nám prelo¾il preklad za pár dní. Jeden sa mô¾e èasto stretnú» s prekladateµmi, ktorí sa v ¾iadnej domácej ponuke nezmieòujú o fáze implementácie. Bolo by nedostatoèné vyu¾íva» ich pomoc (ak sa priamo pri ich práci nedostaneme priamo k nim. Ak nás chcete v súvislosti s klímou, taktie¾ sa nám nepáèia ospravedlòova» ospravedlnenia alebo rovnaké ochorenia alebo rovnakú zlomenú nohu, lep¹ie investova» do dôveryhodného èloveka. Tu pou¾ívame vyhlásenie pre v¹etko: ohodno»te dôveryhodnos» ponuky. Ak vidíme, ¾e jeho autor dal veµa èasu pri jeho tvorbe, mô¾eme si vychutna» záruku, ¾e to chce svojim u¾ívateµom.