Centralny vysavaci system

Nemo¾no sa skrýva», ¾e práca lekára je jedinou z najviditeµnej¹ích profesií. Denne sú zdravé a robia tisíce hostí, ale nemô¾u si dovoli» urobi» chybu, preto¾e nakoniec je to stra¹né.

Pred niekoµkými rokmi mal ¹pecialista aspoò jednu úlohu: zaobchádza» so svojimi pacientmi, tak¾e dnes v systéme ¾elezníc je pre nich pridelených viac µudí - má pokladnièné pokladne & nbsp; alebo zlep¹uje poèítaèové slu¾by pacienta. Úèel týchto zmien je skutoène slávny, preto¾e je príli¹ veµa obmedzi» ¹edú zónu a zavies» informatizáciu do medicíny, èo priná¹a mnoho plusov. A najmä pre lekárov star¹ej generácie sú to dos» stresujúce zále¾itosti, ktoré sa niekedy musia nauèi» od zaèiatku.

Fiskálna pokladòa pre lekára na zaèiatku je dos» problém. Nikdy predtým nemali takéto vybavenie a dnes sa ich slu¾ba stáva nevyhnutnos»ou. Lekári so súkromnými kanceláriami sú povinní èerpa» z fi¹kálnych registraèných pokladníc, inak sa mô¾u vyskytnú» príli¹ veµké sankcie. A star¹í µudia alebo µudia, ktorí plánujú problémy so zasielaním SMS, urèite najmä na zaèiatku kontaktu s takouto pokladòou, sú vystavení veµkému obavu z niekedy nárokova» pacienta. Na svadbu pre nich, mô¾ete sa prihlási» na veµké kurzy, ktoré ste ¹kolenia manipulova» s registrami pokladnice. Malá pokladòa & nbsp; novitus nano pracuje pre zdravotnícky priemysel. Je to praktické, mobilné a dobré pou¾itie.

Ïal¹ou zále¾itos»ou je slu¾ba poèítaèových pacientov. V e¹te ¹ir¹om poète centier softvér, do ktorého musia lekári vstúpi» do celého rozhovoru s pacientom, lieky, ktoré mu boli napísané, a potom sú stále povinní tlaèi» predpisy a výnimky. Pre malých lekárov to nie je problém, preto¾e sú oboznámení s poèítaèmi. Situácia sa zhor¹uje aj u star¹ej generácie, ktorá sa pravdepodobne nikdy predtým nikdy nevzdala svojho poèítaèa a zrazu musí podporova» pacienta. Je pravda, ¾e zdravotnícke zariadenia poskytujú niekoµko dní tréningov v súèasnej oblasti, ale pre ¾eny, ktoré nie sú s poèítaèmi, pravdepodobne ¾ijú len príli¹ málo. Prax je dokonalá a po urèitej fáze doktori zvládajú poslednú "èiernu mágiu", ale najprv urèite za¾ijú trapné situácie.