Ccfl fluorescenena nahrada

Fluorescenèná lampa, tie¾ známa ako ¾iarivka alebo ¾iarivka, je jednoducho výbojka. Svetlo z neho vy¾aruje fosfor. Fosfor je v¹ak stimulovaný ultrafialovým ¾iarením. Toto ¾iarenie je výsledkom výboja v trubici naplnenej plynom.

Fluorescenèné ¾iarivky sa zvyèajne pestujú vo forme trubíc. Zvonku sú pokryté fosforom, zatiaµ èo pri plnení sú to ortu» a argón. Vo vz»ahu k zvolenému fosforu sa ¾iarenie premieòa na druhú farbu svetla - denné svetlo, chladnú bielu, bielu, teplú bielu alebo inak farebnú.Rozli¹ujeme priame ¾iarivky, nazývané aj lineárne ¾iarivky, ako aj kompaktné ¾iarivky v tvare U a kompaktné ¾iarivky.Okrem toho sa pod zá¹titou dizajnérskych odrôd dajú ¾iarivky rozdeli» na èasté, trojpásmové a viacpásmové fosfory. Uvádzajúc dodávku ¾iariviek, sú poháòané dvoma stabilizaènými a zapaµovacími systémami. Dôle¾ité je to s magnetickým predradníkom a po druhé s elektronickým predradníkom.®iarivka v kombinácii so ¾iarovkou v¹ak produkuje omnoho menej tepla. ®iarivka sa vyznaèuje vy¹¹ou svetelnou úèinnos»ou. Hra pracuje s touto ¾iarivkou dlh¹ie. Vy¾aduje men¹iu závislos» svetelného toku. ®iarivky mô¾u by» oddelené pri druhej teplote farby.®iarivkové ¾iarivky majú v¹ak mnohé nevýhody. V prvom rade si vy¾aduje príslu¹enstvo s akýmkoµvek zariadením, ako je predradník alebo zapaµovaè. Má veµkú hor¹iu kvalitu svetla. Jeho výkon závisí od okolitej teploty. Vysoká frekvencia zapínania a vypínania výrazne zni¾uje ¾ivotnos» ¾iarivky. Nie je mo¾né regulova» svetelný lúè v ¾iarivkách pomocou regulátorov napätia - stmievaèov. Existuje stroboskopický efekt. ®iarivky spôsobujú ultrafialové ¾iarenie, ktoré je nebezpeèné pre oèi. Distribuované s nízkym úèinníkom. Obsahuje ortu», èo je mimoriadne úèinný jed a náklady na jej nákup sú vy¹¹ie.Na záver mo¾no poveda», ¾e ¾iarivky majú samozrejme aj niektoré nevýhody, ale tie¾ výhody. Preto pred a po nákupe by ste mali zvá¾i» klady a zápory.