Bezpeenu domacu ochranu

Bezpeènos» je princíp v ¹irokom zmysle, ka¾dý aspekt vá¹ho ka¾dodenného ¾ivota. Vraciame sa v¹ak ka¾dý deò k bezpeènosti pri zaobchádzaní s elektrinou? Samozrejme, ¾e nie. Koniec koncov, nebe¾íme okolo bytu ka¾dý deò, kontrolujeme zaka¾dým, keï elektrickú in¹taláciu a správnos» jej ¾ivota.

Uzemnenie je dôle¾ité èiastoène pre bezpeènos» pou¾ívania a tie¾ pre dobrú prevádzku ¹iroko chápanej elektrickej in¹talácie. Èo sú to?Ochranné vodièe sú procesy, ktoré tvoria predmet, ktorý je elektrifikovaný s pôdou, okrem súèasného typu, náboj je neutralizovaný. Ochranné uzemnenie stojí za ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.Dva be¾ne kladené otázky sú PE a PEN, tj PE (ochranný vodiè pou¾itý v súèasných in¹taláciách TNS a PEN (ochranný vodiè s nulovým vodièom pou¾ívaný v kon¹trukcii TNC alebo TNCS.Nevýhodou systému TNC je, ¾e PEN súèasne vykonáva neutrálnu a ochrannú funkciu. To nie je nièím novým, keï tento proces funguje a v jednofázových plánoch cez neho prúdia vysoké zá»a¾ové prúdy a v trojfázových systémoch je vystavený za»a¾eniam vyplývajúcim z asymetrie v systéme.Bez ohµadu na pou¾itý kábel, nie sú ¾iadne vtipy pri práci so ¹týlom, musíte by» opatrní. Slávne príslovie „elektrina neteká“ sa neodrá¾a v reálnom svete.Teraz, keï viete, ako sa stara» o svoju vlastnú bezpeènos», stojí za to zoznámi» sa s úèinkami jeho chyby.Najèastej¹ím dôsledkom nedostatoènej ochrany zariadenia alebo jeho zlej implementácie je zásah elektrickým prúdom.Vedeli ste, ¾e pohyb dobrého tela s intenzitou nad 70 je pre bytie nepríjemný?Èo pravdepodobne ukonèí úraz elektrickým prúdom?V najtemnej¹om prípade, dokonca aj smr», ïal¹ie zisky sú zástava srdca, popáleniny, strata vedomia, svalové kàèe alebo èiastoèné pálenie tkanív.