Bezpeenos prace v autoservisu pdf

Ka¾dý majiteµ vykonávajúci èinnos», v ktorej ¾ije riziko výbuchu, je povinný pripravi» dokument na zabezpeèenie pracovísk proti výbuchu. Takáto po¾iadavka vyplýva predov¹etkým z právneho poriadku ministra hospodárstva, výroby a spoloènej politiky z 8. júla 2010 v situácii minimálnych po¾iadaviek na dôveru a hygienu zamestnancov zamestnaných v pracovných èinnostiach, na ktorých sa mô¾e vyskytnú» výbu¹ná atmosféra (Dz.U. È. 138, polo¾ka 931.

Zároveò treba poznamena», ¾e táto povinnos» ná¹ho zákona bola zavedená takzvanou smernicou o novom rie¹ení, konkrétne ATEX137.Doklad o ochrane pracovných staníc pred výbuchom musí existova» pred zaèatím práce. Úspe¹ne, ak sa pracovisko alebo pokrmy potrebné na vykonávanie èinností významne zmenia (roz¹íria sa alebo transformujú, takýto dokument sa musí prehodnoti».Hlavným úèelom vypracovania takýchto textov je predov¹etkým hoden zamestnancov, ktorí vyrábajú v oblastiach ohrozených výbuchom. Tento dokument má povzbudi» zamestnávateµov, aby bojovali proti príprave výbu¹nej atmosféry. Jej projekt je jednak zabráni» samotnému zaèiatku.Dokument o ochrane pred výbuchom na pracovisku sa musí robi» v¹ade tam, kde existuje mo¾nos» vzniku výbu¹nej atmosféry na pracovisku, ako dôkaz, kde existujú také základy ako zmes kyslíka s horµavými prachmi, prá¹kami, kvapalinami, plynmi alebo samotnými pármi.Dokument o ochrane pred výbuchom by mal obsahova» informácie, ako napríklad:- v¹eobecné informácie, v ktorých sa majú nájs» vyhlásenia a dátumy týkajúce sa dokumentu o ochrane pred výbuchom,- podrobné informácie, ktorých súbor tvorí hodnotenie rizík a dodatoène riziko výbuchu, metódy prevencie a prevencie takéhoto výbuchu, ochrana proti jeho následkom,- doplòujúce informácie, ako napríklad protokoly, osvedèenia.Je potrebné uvies», ¾e dokument o zabezpeèení zamestnania pred zaèiatkom je pravdepodobne spojený s posúdením rizika.