Auchanove vakuove kontajnery

Hoci vákuové balenie sa najèastej¹ie pou¾íva s veµkoformátovými predajòami, cateringovými spoloènos»ami a re¹tauráciami, èoraz èastej¹ie individuálni zákazníci hµadajú zariadenia, ktoré uznávajú dlh¹iu trvanlivos» skladovaných potravín. ©peciálne vrecká, vákuové kontajnery a obalové nádoby sa tie¾ pou¾ívajú na ich potreby a umo¾òujú vám balenie men¹ieho mno¾stva jedla.

V balení na domáce vákuové potraviny je mo¾né pou¾íva» ¹peciálne vákuové skladovacie vaky alebo viac, s vyu¾itím vákuových kontajnerov vyrobených z plastu. Pri úspechu kontajnerov sa najèastej¹ie pou¾ívajú ¹peciálne ruèné pumpy, ktoré umo¾òujú nasáva» nepotrebný vzduch z kontajnera a da» mu hermetické uzávery. Na uzatváranie flia¹ so ¹peciálnymi vákuovými zátkami mo¾no pou¾i» vhodnú pracovnú stratégiu. Zvyèajne majú univerzálnu veµkos», preto je dôle¾ité ich pou¾i» ako na uzatváranie flia¹ s vínom, tak aj na fµa¹e s olejom alebo balsamikovým octom. Vákuové uzatvorenie fµa¹e predl¾uje trvanlivos» obsahu - po vysávaní sa víno urèite nosí aj viac ako 20 dní. Na porovnanie, víno v otvorenej fµa¹i sa mô¾e skladova» vo vzdialenosti 2-3 dní.

DetoxicDetoxic - Zbavte sa parazitov, ktoré vám nedovolia normálny život!

Pre ka¾dodenné pou¾itie mô¾u by» aj prispôsobené zariadenia ako multivac, ktoré umo¾òujú skladovanie potravín v profesionálnych vreckách. Skladovanie potravín v vreciach zvy¹uje èas skladovania - v závislosti od typu produktu a odkrytia (izbová teplota, chladnièka alebo mraznièka, doba skladovania sa predl¾uje a¾ ¹tyrikrát. Vo vreciach uzatvorených vo vákuu mô¾ete uklada» voµné výrobky, napríklad kávu alebo èaj, spracované potraviny, ale aj zeleninu, mäso a mäso. Vákuovo balené mäso mô¾e by» zlo¾ené v mraznièke pri relatívne nízkej teplote a¾ do 26 mesiacov. Ïal¹ou výhodou vákuového balenia s vreckami je skutoènos», ¾e nezaberajú predaj dlhého priestoru.